Algemene Voorwaarden van Huisdierenoppas.nl

 

Update: 19 december 2016

Deze algemene voorwaarden ("Gebruikersvoorwaarden") zijn van toepassing op uw bezoek aan en uw gebruik van het platform Huisdierenoppas.nl, alsmede op alle informatie, aanbevelingen en/of diensten die op of via dit platform of dienst aan u wordt geleverd. Gelieve deze gebruikersvoorwaarden nauwkeurig te lezen voordat u van onze dienst gebruik maakt. 

Bekijk de voorwaarden voor:

  

Voor zowel huisdiereigenaar als huisdierenoppas.

Artikel 1 - Inhoud
Huisdierenoppas.nl biedt een internetplatform aan, waarmee zij het contact tussen baasjes en oppas-aanbieders faciliteert. Huisdierenoppas.nl is géén bemiddelingsinstantie en heeft nimmer te gelden als contractspartij. 

Huisdierenoppas.nl heeft de inhoud van dit platform met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Alle informatie op de site met betrekking tot (particuliere) huisdierenopvang is echter afkomstig van derden. Deze derden zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. 

Huisdierenoppas.nl draagt voor de inhoud van de geplaatste advertenties en/of de kwaliteit en gedragingen van de baasjes en/of oppassers geen enkele verantwoordelijkheid.

Artikel 2 - Gegevens
Indien u gebruik wenst te maken van deze dienst, zult u ervoor zorg moeten dragen dat uw gegevens (waaronder uw e-mailadres en zover relevant, uw naam, adres, postcode en bankrekeningnummer) volledig, juist en actueel zijn. Tevens garandeert u dat u de (rechts)persoon bent die u meedeelt te zijn en dat u bevoegd bent gebruik te maken van onze dienst.

De gegevens die u invult bij uw profiel/ oproep komen op het Huisdierenoppas.nl platform te staan, zodat dit openbaar doorzoekbaar wordt. Dit betekent dat ook zoekmachines (zoals Google) uw profiel/ oproep kunnen opnemen.

Uw gegevens zullen mogelijk worden gebruikt om derden in staat te stellen een overeenkomst met u te sluiten. Huisdierenoppas.nl respecteert ieders privacy en zal gegevens dus niet voor andere doeleinden gebruiken. Zonder uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker worden gegevens niet aan derden ter beschikking gesteld. Huisdierenoppas.nl kan op dit laatste een uitzondering maken indien misbruik (artikel 14) van haar website gemaakt wordt.

Hoe kan ik mijn Huisdierenoppas.nl account volledig verwijderen?
Je kunt je profiel en bijbehorende gegevens op ieder gewenst moment gemakkelijk zelf geheel verwijderen op de instellingen pagina.

Artikel 3 - Intellectuele eigendomsrechten
De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot alles dat samenhangt met de dienst, waaronder begrepen de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto's en overige materialen, berusten bij Huisdierenoppas.nl en/of haar licentiegevers, voor zover voornoemde materialen/informatie door Huisdierenoppas.nl zijn/is gemaakt en geplaatst. Indien er auteurs-, handelsrechten of andere rechten in of door geplaatste advertenties worden geschonden, dan is het aan de gedupeerde om actie te ondernemen richting de schender(s) van zijn of haar rechten. De gebruiker vrijwaart Huisdierenoppas.nl voor alle aanspraken, uit welke hoofde dan ook, te zake.

Artikel 4 - Aansprakelijkheid
Huisdierenoppas.nl stelt zich tot doel om via haar platform op internet vraag en aanbod betreffende huisdierenopvang bij elkaar te brengen. Huisdierenoppas.nl is géén bemiddelingsinstantie en heeft nimmer te gelden als contractspartij voor wat betreft de te verlenen huisdierenoppas.

Huisdierenoppas.nl draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor wat betreft de geselecteerde huisdieren en hun huisdiereneigenaren en/ of de huisdierenoppassers en de uiteindelijke kwaliteit van hun werkzaamheden. U maakt zelf een (voor)selectie, gaat zelf de gesprekken aan en maakt zelf de (financiële) afspraken op basis van uw eigen wensen en criteria.

Het contact maken en onderhouden met een (particulieren) huisdierenoppas, opvangorganisatie of huisdiereneigenaar is geheel op eigen risico en initiatief. 

De eindselectie en de beslissing om iemand de zorg van uw hond(en) toe te vertrouwen, ligt volledig bij uzelf. Huisdierenoppas.nl is niet aansprakelijk voor (materiële en/of immateriële en/of gevolg) schade die voortkomt uit geplaatste advertenties of geselecteerde kandidaten. Mocht het zo zijn dat een huisdierenoppas of baasje niet betrouwbaar blijkt of lijkt te zijn, dan vernemen wij dit graag van u en kunt u dit melden via een e-mail naar .

4.1 Huisdierenoppas.nl kan niet garanderen dat haar diensten altijd zullen voldoen aan uw verwachtingen. Ook kunnen wij niet garanderen dat het online platform altijd foutloos functioneert.

Artikel 5 - Aansprakelijkheid huisdiereigenaren
Baasjes zijn zich ervan bewust dat zij conform de wet - artikel 6:179 BW - onder omstandigheden aansprakelijk kunnen zijn voor schade veroorzaakt door hun huisdier tijdens het oppassen, ook als hun huisdier zonder hen bij de oppas is.

5.1 Zij beschikken over een WA-verzekering voor henzelf die ook van toepassing is op hun huisdier (dat is normaal gesproken het geval).

Artikel 6 - Uitsluiting
Huisdierenoppas.nl is bevoegd u (al dan niet tijdelijk) de toegang tot het platform te ontzeggen wanneer u de betalingscondities niet in acht neemt en/of in gebreke blijft met tijdige betaling en/of u handelt in strijd met deze algemene voorwaarden.

Bovendien is Huisdierenoppas.nl gerechtigd de overeenkomst met u meteen en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden of op te zeggen, indien u als gebruiker niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen, die voor u uit het gebruik van dit platform en/of de algemene voorwaarden voortvloeien.

Huisdierenoppas.nl behoudt zich het recht voor om in voorkomende gevallen rechtsmaatregelen tegen u te nemen. Huisdierenoppas.nl behoudt zich het recht om uw gegevens uit haar database te verwijderen, zonder opgaaf van reden. Dit platform is alleen bedoeld voor het contact tussen huisdiereigenaren, oppassen en opvangorganisaties ten behoeve van huisdierenopvang. Om op te passen moet je 15 jaar of ouder zijn. Voor het gebruik van deze dienst geldt daarom een minimumleeftijd van 15 jaar. Vraag toestemming aan je ouders indien je jonger dan 18 jaar bent.

De gebruiker heeft bij uitsluiting geen recht op restitutie van aankopen. 

Artikel 7 - Verwijzingen
Huisdierenoppas.nl is niet aansprakelijk voor de inhoud van sites van adverteerders en/of deelnemers aan het platform.

Artikel 8 - Vrijwaring
U vrijwaart Huisdierenoppas.nl volledig voor alle mogelijke claims van uzelf en derden die op enige wijze voortvloeiende uit en/of verband houden met gebruikmaking van ons platform en/of een overeenkomst die u sluit door gebruikmaking van dit platform.

Artikel 9 - Beveiliging
Huisdierenoppas.nl spant zich naar alle redelijkheid in om haar systemen te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik en neemt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen. Huisdierenoppas.nl kan echter nooit garanderen dat onrechtmatig gebruik niet zal geschieden. Tevens kan Huisdierenoppas.nl niet garanderen dat het platform altijd en op elk moment van de dag bereikbaar is.

Artikel 10 - Aansprakelijkheid m.b.t. gebruik platform
Huisdierenoppas.nl wijst iedere aansprakelijkheid, voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit het gebruik van het platform, af. Huisdierenoppas.nl is nimmer aansprakelijk voor schade die samenhangt met het gebruik van Huisdierenoppas.nl, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Huisdierenoppas.nl. In dat geval is de aansprakelijkheid van Huisdierenoppas.nl beperkt tot het bedrag dat de gebruiker heeft betaald voor het gebruik van Huisdierenoppas.nl, met een maximum van € 500,-. 

Artikel 11 - Niet-particulier gebruik
Niet-particulier gebruik van dit platform door organisaties zoals bemiddelingsbureaus is niet toegestaan. Niet-particulier gebruik van dit platform door organisaties zoals huisdierenpensions, professionele huisdierenopvang en/of andere bedrijven is alleen toegestaan met een bedrijfsaccount.

Huisdierenoppas.nl behoudt zich het recht voor om bij overtreding van deze bepaling (dit ter uitsluitende beoordeling door Huisdierenoppas.nl) gebruikers te blokkeren. De overtredende gebruiker heeft in dat geval geen recht op restitutie van aankopen. Uw profiel wordt verwijderd en gebruikers waarmee u in contact bent gekomen worden, indien Huisdierenoppas.nl dit noodzakelijk acht, geïnformeerd over de overtreding. Huisdierenoppas.nl is gerechtigd zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling, en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van € 1.000,00 (zegge: één duizend euro) op te leggen bij overtreding van het bepaalde in dit artikel. Wordt nadien opnieuw overtreding van het bepaalde in dit artikel geconstateerd, dan bedraagt de direct opeisbare boete € 5.000,- (zegge: vijf duizend euro) voor elke volgende overtreding. 

Artikel 12 - Overmacht
Huisdierenoppas.nl kan de tenuitvoerlegging van een verplichting krachtens deze overeenkomst opschorten als de verplichting niet kan worden uitgevoerd als gevolg van een gebeurtenis waarvan redelijkerwijs gesteld kan worden dat deze zich buiten de invloedssfeer van Huisdierenoppas.nl bevindt en die niet redelijkerwijs kon worden voorzien op het moment dat de overeenkomst werd gesloten. Een dergelijke gebeurtenis kan onder andere bestaan uit staking, uitsluiting, telecommunicatiestoring, brand, diefstal, waterschade, sabotage of vandalisme. 

Artikel 13 - Klachten en wensen
Gebruikers van het platform zullen eventuele klachten en wensen schriftelijk bij Huisdierenoppas.nl indienen.

Artikel 14 - Misbruik
Onder 'Misbruik' verstaan wij: het versturen van berichten aan andere gebruikers waarmee de rechten of privacy van anderen (uiteindelijk) worden geschonden, zoals het versturen van ongevraagde commerciële informatie en spam, het doen van grievende of beledigende uitlatingen, gebruik van het platform anders dan het zoeken of aanbieden van huisdierenopvang en/of huisdierenoppas, inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten of het openbaar maken of verveelvoudigen van materiaal zonder toestemming en gebruikmaking van deze dienst op een wijze waarvoor de dienst niet bedoeld is. Daarnaast worden onwettige handelingen of klachten daarover samenhangend met of voortvloeiend uit het gebruik van deze dienst onder misbruik verstaan.

14.1 Huisdierenoppas.nl kan de overeenkomst met de gebruiker bij diens misbruik met onmiddellijke ingang beëindigen zonder voorafgaande mededeling aan of overleg met de gebruiker. 

14.2 Huisdierenoppas.nl is gerechtigd zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling, en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van € 10.000,- (zegge: tienduizend euro) per feit van misbruik aan de gebruiker in rekening te brengen. Daarnaast behoudt Huisdierenoppas.nl het recht om nadere (rechts)maatregelen tegen de gebruiker te nemen en van deze vergoeding te vorderen naar aanleiding van schade die is ontstaan als gevolg van misbruik door de gebruiker.

Nederlands Recht

Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam. Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde door Huisdierenoppas.nl aangepast worden. We adviseren dan ook stellig deze algemene voorwaarden regelmatig te bekijken.

 

Aanvullende voorwaarden voor huisdiereigenaren die een premium account afnemen.

Een premium account kost de gebruiker op Huisdierenoppas.nl € 10,95 per maand.

Artikel 1 - Voorwaarden
Door het upgraden naar een premium account op het platform Huisdierenoppas.nl geeft u aan akkoord te gaan met de algemene voorwaarden (Voor zowel baasjes als huisdierenoppasser) én deze aanvullende voorwaarden voor een premium account voor baasjes/huisdiereigenaren.

Artikel 2 - Betaalwijze
Door het afnemen van een premium account machtigt u Huisdierenoppas.nl om de kosten voor een premium account automatisch te incasseren. Een premium account kost de gebruiker op Huisdierenoppas.nl € 10,95 per maand (incl. BTW).

Huisdierenoppas.nl behoudt zich het recht voor om bij storneren van de betaling, €25 per stornering in rekening te brengen.

Artikel 3 - Aanmelden en opzeggen
De overeenkomst en het daaruit voortvloeiende abonnement (premium account) wordt aangegaan voor de duur van de contractperiode van een maand en kan ingaan op iedere gewenste dag van de maand. Tenzij één van de partijen de overeenkomst tijdig opzegt (dit is mogelijk tot de laatste dag van de periode), wordt de overeenkomst steeds stilzwijgend verlengd voor de duur van de contractperiode. Opzegging is steeds mogelijk tegen het einde van de geldende contractperiode. Indien de gebruiker voor het einde van de contractperiode opzegt, wordt de overeenkomst aan het einde van de contractperiode beëindigd. De gebruiker heeft in dat geval geen recht op restitutie van de kosten van het premium account voor de resterende dagen van de contractperiode. Bij opzegging dient een termijn van 1 dag in acht te worden genomen. Opzegging van uw premium account kan eenvoudig direct online. Er zullen na opzegging geen kosten meer afgeschreven worden van het door u opgegeven rekeningnummer, tenzij u nog abonnementsgeld aan ons verschuldigd bent van de voorgaande maand(en). In dit geval kan dit openstaande bedrag nog geïncasseerd worden.

Voorbeeld: u meldt zich aan voor een premium account op 8 september. Als u uiterlijk 7 oktober uw premium account stop zet, dan wordt uw premium account niet verlengd. Stopt u uw account niet, dan wordt op 8 oktober (precies één maand later) een nieuwe maand in rekening gebracht.

 

 

Hoe kan ik mijn Huisdierenoppas.nl account volledig verwijderen?
Je kunt je profiel en bijbehorende gegevens op ieder gewenst moment gemakkelijk zelf verwijderen op de instellingen pagina.

Artikel 4 - Afkoeling

Als u zich registreert voor een betaald abonnement, kunt u van gedachten veranderen voor om het even welke reden of zonder reden, en binnen veertien (14) dagen een volledige terugbetaling krijgen van alle betaalde gelden, welke beginnen op de dag van uw registratie voor de betreffende service (de ‘afkoelperiode’). Terugbetalingen zullen echter niet worden geleverd als u tijdens de afkoelperiode de dienst heeft gebruikt.

Als u een volledige terugbetaling wenst te krijgen van alle gelden die betaald zijn, moet u contact opnemen met de klantenondersteuning voordat de afkoelperiode voorbij is. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij u onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen.”. U kunt ook gebruikmaken van het onderstaande modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

Modelformulier voor herroeping

Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt ontbinden / herroepen.

Aan 123Petsitter B.V. Lis 62, Huizen Nederland. E-mail:

Ik/Wij ( * ) deel/delen ( * ) u hierbij mede dat ik/wij ( * ) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst ( * ) herroep/herroepen ( * )

Besteld op ( * )/Ontvangen op ( * )

Naam/Namen consument(en)
Adres consument(en)

Handtekening van consument(en) [alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]

Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Artikel 5 - Fraude
Bij fraude wordt er een onderzoek gestart. Bij misbruik van dit platform wordt er aangifte gedaan bij de politie.

Artikel 6 - Fair use policy
Wij hanteren een fair use policy. Zolang een gebruiker het account normaal gebruikt, wordt er niet ingegrepen. Normaal gebruik varieert, maar is in ieder geval beperkt tot maximaal 30 gesprekken nieuwe per maand en maximaal 10 nieuwe gesprekken per dag. Heeft u meer gesprekken per dag nodig, neem dan contact met ons op (en motiveer uw verzoek).

Aanvullende voorwaarden voor bedrijven/organisaties die een bedrijfsaccount afnemen. 

Een premium bedrijfsaccount kost de gebruiker op Huisdierenoppas.nl € 29,- per maand per vestiging. Heeft uw bedrijf meerdere vestigingen, dan wordt per vestiging die gebruik maakt van deze dienst berekend.

Artikel 1 - Voorwaarden
Door het kopen van een premium account op het platform Huisdierenoppas.nl geeft u aan akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van Huisdierenoppas.nl én deze aanvullende voorwaarden voor een bedrijfsaccount. Degene die als contactpersoon van het bedrijf of de organisatie de overeenkomst aangaat verklaart daartoe bevoegd te zijn.

Artikel 2 - Betaling
Voor betaling van uw bedrijfsaccount maakt Huisdierenoppas.nl gebruik van automatische incasso. Een automatische incasso is een betaalwijze waarbij Huisdierenoppas.nl van de gebruiker toestemming krijgt geld van zijn rekening te incasseren. Aan de transactie zelf zijn voor de gebruiker geen kosten verbonden. Deze kosten zijn voor rekening van Huisdierenoppas.nl. Door het afnemen van een premium bedrijfsaccount machtigt u Huisdierenoppas.nl om de kosten voor een bedrijfsaccount automatisch te incasseren. Een premium bedrijfsaccount kost de gebruiker op Huisdierenoppas.nl € 29,00 per maand per vestiging.

Artikel 3 - Aanmelden en stopzetten
De overeenkomst en het daaruit voortvloeiende abonnement (= bedrijfsaccount) wordt aangegaan voor de duur van de contractperiode van een maand en kan ingaan op iedere gewenste dag van de maand. Tenzij één van de partijen de overeenkomst tijdig opzegt (dit is mogelijk tot de laatste dag van de periode), wordt de overeenkomst steeds stilzwijgend verlengd voor de duur van de contractperiode. Opzegging is steeds mogelijk tot tegen het einde van de geldende contractperiode. Indien de gebruiker voor het einde van de contractperiode opzegt, wordt de overeenkomst aan het einde van de contractperiode beëindigd. De gebruiker heeft in dat geval geen recht op restitutie van de kosten van het bedrijfsaccount voor de resterende dagen van de contractperiode. Bij opzegging dient een termijn van 1 dag in acht te worden genomen. Opzegging van uw bedrijfsaccount kan eenvoudig direct online. Er zullen na opzegging geen kosten meer afgeschreven worden van het door u opgegeven rekeningnummer, tenzij u nog abonnementsgeld aan ons verschuldigd bent van de voorgaande maand(en). In dit geval kan dit openstaande bedrag nog geïncasseerd worden.

Voorbeeld: u meldt zich aan voor een bedrijfsaccount op 8 september. Als u uiterlijk 7 oktober uw bedrijfsaccount stop zet, dan wordt uw bedrijfsaccount niet verlengd. Stopt u uw account niet, dan wordt op 8 oktober (precies één maand later) een nieuwe maand in rekening gebracht. 

Hoe kan ik mijn Huisdierenoppas.nl account volledig verwijderen?
Je kunt je profiel en bijbehorende gegevens op ieder gewenst moment gemakkelijk zelf verwijderen op de instellingen pagina.

Artikel 4 - Afkoeling
Als u zich registreert voor een betaald abonnement, kunt u van gedachten veranderen voor om het even welke reden of zonder reden, en binnen veertien (14) dagen een volledige terugbetaling krijgen van alle betaalde gelden, welke beginnen op de dag van uw registratie voor de betreffende service (de ‘afkoelperiode’). Terugbetalingen zullen echter niet worden geleverd als u tijdens de afkoelperiode de dienst heeft gebruikt.

Als u een volledige terugbetaling wenst te krijgen van alle gelden die betaald zijn, moet u contact opnemen met de klantenondersteuning voordat de afkoelperiode voorbij is. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij u onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen.

Artikel 5 - Fraude
Bij fraude wordt er een onderzoek gestart. Bij misbruik van dit platform wordt aangifte gedaan bij de politie.

Artikel 6 - Fair use policy
Wij hanteren een fair use policy. Zolang een gebruiker het account normaal gebruikt, wordt er niet ingegrepen. Normaal gebruik varieert, maar is in ieder geval beperkt tot maximaal 50 nieuwe gesprekken per maand of maximaal 15 nieuwe gesprekken per dag. Heeft u meer gesprekken per dag nodig, neem dan contact met ons op (en motiveer uw verzoek).

Artikel 7 - Organisatie limieten
Maximaal 1 account per vestiging. Elk account binnen maximaal 1 gemeente te gebruiken. Zonder schriftelijk toestemming maximaal 3 accounts per organisatie.

Huisdierenoppas Blog